03 april, 2008

HEFs aprilspøk

HEF hadde i år denne aprilspøken. Litt morsomt:

"Pressemelding,
Oslo 01.04.08.


EUROPA-REAKSJON PÅ STATSKIRKEORDNINGEN


ESA griper inn mot den norske statskirkeordningen. Norge kan komme i en situasjon som vil føre til skiftende statsreligioner - avhengig av anbudskonkurranse.

ESA (Surveillance Authority) som er EFTAS overvåkningsorgan, reagerer på monopoldannelser og krever at tjenester sendes ut på anbud. Det kravet utvides nå til også å gjelde på livssynsområdet. Det ansees som problematisk at det evangelisk-lutherske trossamfunnet stadig består som det statlige trossamfunnet uten at denne priviligerte posisjonen er blitt utfordret av andre tros- eller livssynssamfunn.

Dermed vil Norge risikere å måtte skifte statsreligion etter en anbudskonkurranse - eller avslutte sin ordning med en statsreligion.

Etter det Human-Etisk Forbund kjenner til har ESA selv tatt initiativ til kontroll av dette ut fra EØS-avtalen. Ofte skjer slik kontroll som følge av klager fra utenforstående, men ESA kan også sjekke slike forhold etter eget initiativ - som i dette tilfelle.

ESAs hovedoppgaver består i implementerings -og håndhevingskontroll av EØS og EFTA-statene. Implementeringskontroll betyr at ESA overvåker hvorvidt de relevante rettsakter (typisk forordninger og direktiver) som er inkorporert i EØS-avtalen ved beslutning av the EEA Joint Commitee, blir korrekt implementert i nasjonal lovgivning. Håndhevingskontroll betyr at ESA også kontrollerer håndhevelsen av EØS-avtalen.

Ved mistanke om brudd på EØS-avtalen, blir dette først undersøkt gjennom utvekskling av informasjon mellom medlemslandet og ESA. Hvis ESA etter dette finner grunn til å åpne formell sak, blir dette gjort gjennom et «letter of formal notice». Her formulerer ESA tvistegjenstanden og anførsler.

Human-Etisk Forbund har fått opplyst at Norge har mottatt et slikt formelt notat idag. Hvis det etter dette er grunn til å videre forfølge saken, sendes en «reasoned opinion» til den aktuelle stat hvor påstand og anførsler blir videre utdypet. Hvis medlemsstaten etter dette enda opprettholder sin etter ESAs mening EØS-stridige rettstilstand, tar ESA ut stevning for EFTA-domstolen hvor en rettslig prosedyre for å avgjøre tvistegjenstanden følger.

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund har følgende kommentar:

- Det er gledelig at ESA reagerer på den ubestridte posisjonen Den norske kirke har i det norske samfunnet. Imidlertid blir det absurd dersom forskjellige livssynssamfunn skal konkurrere eller ambulere om å ha denne priviligerte posisjonen. Forhåpentligvis vil norske politikere nå forstå at hele ordningen med et statlig trossamfunn må skrinlegges. Regjeringen har en utmerke anledning til å komme ESA i møte når kirkeminister Trond Giske i løpet av kort tid skal legge fram en stortingsmelding om forholdet mellom stat og kirke, sier Mile."

Etiketter: , , ,